నెల్లూరులో జరిగిన ప్రెస్ మీట్ లో మాట్లాడుతున్న బి.వి. రాఘవులు, వి. శ్రీనివాసరావు