పెన్షన్లు, అమ్మఒడి వంటి సంక్షేమ పథకాలలో కోతలు ఆపాలి.