ఇప్పటం గ్రామంలో కూల్చివేసిన ఇళ్ళను ప్రభుత్వమే తిరిగి నిర్మించి ఇవ్వాలి.