సూర్యలంక బీచ్ లో చనిపోయిన యువకుల కుటుంబాలను ఆదుకోవాలి.