దేశ రక్షణ భేరి జయప్రదం చేసిన ప్రజలకు, కార్యకర్తలకు అభినందనలు