పోలవరం మునక బాధితులను విస్మరించిన ముఖ్యమంత్రి ప్రకటన