అసైన్డ్ మెంట్ సీలింగ్ భూములు పేదలకు పంచాలని దోసపాడు నుండి ఏలూరు జిల్లా కలెక్టరేట్కు పాదయాత్రను ప్రారంభిస్తున్న రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి. శ్రీనివాసరావు