సిపిఎం ' దేశ రక్షణ భేరి '.. జాతాలు ప్రారంభం. నెల్లూరులో ప్రారంభించిన రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు