అమరావతి రాజధాని కోసం రాజధాని ప్రాంత రైతులు చేస్తున్న పాదయాత్రకు సిపిఎం సంపూర్ణ మద్దతు