తీర్మానం పోలవరం ముంపు బాధితుల్ని ఆదుకోవాలి. సిపిఐ(యం) రాష్ట్ర కమిటీ డిమాండ్‌