రాజ్యాంగ పరిరక్షణ దినోత్సవ సభలో ప్రసంగిస్తున్న వి. వెంకటేశ్వర్లు..