ఆగస్టు 15 స్వాతంత్రోద్యమ పరిరక్షణకై ప్రతిజ్ఞ పార్టీ కార్యాలయాలపై జాతీయ పతాకాల ఆవిష్కరణ పార్టీ శ్రేణులకు సిపిఐ(ఎం) పిలుపు