"75 ఏళ్ళ స్వాతంత్య్రం - నేటి కర్తవ్యం" అంశంపై సదస్సులో ప్రసంగిస్తున్న వి. శ్రీనివాసరావు