పోలవరం ప్రాజెక్టులో డామేజీపై విచారణ కమిటీ వేయాలి - సిపిఐ(ఎం) రాష్ట్ర కమిటీ డిమాండ్