సిద్ధాంతం నుండి అయోధ్య లంక వరకు గోదావరి ముంపు ప్రాంతాల పర్యటన చేస్తున్న సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు