సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో 26. 7. 2022న గోదావరి ముంపు ప్రాంతాల పర్యటన