పోలవరం ప్రాజెక్టు ప్రధాన డ్యాం నిర్మించే చోట డయాఫ్రం వాల్స్‌కు మధ్య ఏర్పడ్డ పెద్ద గ్యాప్‌లు, నదీ గర్భం కోతకు గల కారణాలను వెలికితీసేందుకు నిపుణులతో విచారణ కమిటీని వేయాలని