2020 వరదల సమయంలో బాధితుల తరలింపు, నిత్యావసరాల సరఫరా చేసిన మర పడవలు, లాంచీ నిర్వాహకులకు వెంటనే పెండిరగు బిల్లులు చెల్లించాలని