ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవ చిహ్నమైన విశాఖ ఉక్కుపై కేంద్ర మంత్రి వాఖ్యలు ఉపసంహరించుకోవాలి.