సింగల్ యూసేజ్ ప్లాస్టిక్ నిషేధ నిర్ణయం చిన్న వ్యాపారులు తో చర్చించి విధివిధానాలు రూపొందించి అమలు చేయాలి.