అల్లూరి సీతారామరాజు స్మారక కేంద్రాలను అభివృద్ధి చేయాలని, పోలవరం ప్రాజెక్టుకు అల్లూరి పేరు పెట్టాలని కోరుతూ...