బస్సు ఛార్జీల పెంపుకు వ్యతిరేకంగా నిరసన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ప్రజలకు అభినందనలు