శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎచ్చెర్ల మండలంలో దళిత, బలహీనవర్గాల రైతుల సాగులో ఉన్న నారాయణ పురం భూములను వారికే అప్పగించాలని కోరుతూ.