పంట దెబ్బతిన్న ప్రతి రైతుకు పరిహారం చెల్లించాలని కోరుతూ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు ముఖ్యమంత్రికి వ్రాసిన లేఖ