జనం కోసం సిపిఎం' యాప్‌ : విజయవాడలో ఆవిష్కరించిన రాష్ట్ర కార్యదర్శి శ్రీనివాసరావు