అధిక ధరలపై నిరసన కార్యక్రమం సందర్బంగా అనంతపురంలో రాష్ట్ర కార్యదర్శి కా . వి. శ్రీనివాసరావు అరెస్ట్