విజయవాడ పార్టీ రాష్ట్ర కేంద్రంలో పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య వర్ధంతి కార్యక్రమం