బాపట్ల జిల్లా కొల్లూరు గ్రామంలో అసని తుఫాను వల్ల దెబ్బ తిన్న అరటి తోటలను పరిశీలిస్తున్న రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి .శ్రీనివాసరావు