ధరల పెరుగుదలపై జూన్ లో ఇంటింటికి ప్రచారం : సిపిఐ (ఎం) రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి .శ్రీనివాసరావు