ధరల పెరుగుదలపై జూన్ లో ఇంటింటికి ప్రచారం:- వి.శ్రీనివాసరావు