వ్యవసాయ పంపుసెట్లకు మీటర్లు పెట్టే ఆలోచన విరమించుకోవాలి : సిపిఐ(యం) డిమాండ్‌