పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో ఏనుగులను తరలించాలని కోరుతూ...