"ఏనుగుల వల్ల నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకోవాలి" వి శ్రీనివాసరావు