కామ్రేడ్ రెడ్డి శ్రీరామమూర్తి గారి ప్రధమ వర్ధంతి సభలో పాల్గొన్న ఎస్.పుణ్యవతి