విజయవాడలో సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యాలయం వద్ద "మే" డే కార్యక్రమం