గుంటూరు జిల్లాలో హత్యకు గురైన మహిళల కుటుంబాలకు న్యాయం చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ