బిజెపియేతర రాష్ట్రాలపై మోడీ వ్యాఖ్యలు అర్ధరహితం - ముఖ్యమంత్రి మౌనం వీడాలి - సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి శ్రీనివాసరావు