సీపీఎస్ రద్దుపై పోరాడుతూ అరెస్ట్ అయిన ఉపాధ్యాయులను పరామర్శిస్తున్న పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు