రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజలపై విధిస్తున్న అధిక ధరల దాడిని ఆపాలి || VSR