విజయవాడలో అత్యాచార ఘటన ఫై నిరసన తెలియజేస్తున్న రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు సి. హెచ్. బాబురావు అరెస్ట్.