కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రజలపై మోపిన భారాలను ప్రతిఘటించాలని