ప్రజాపంపిణీ వ్యవస్థలో నగదు బదిలీని రద్దు చేయాలని సిపిఐ(ఎం) రాష్ట్ర కమిటి సమావేశం తీర్మానం