కామ్రేడ్ మల్లు స్వరాజ్యం సంస్మరణ సభ

Event details

కామ్రేడ్ మల్లు స్వరాజ్యం సంస్మరణ సభ
Date & time 2022-04-15 00:00:00
Venue కామ్రేడ్ మల్లు స్వరాజ్యం సంస్మరణ సభ విజయవాడ ఎంబివికె
Open to
Cost
Categories
Description

కామ్రేడ్ మల్లు స్వరాజ్యం సంస్మరణ సభ విజయవాడ ఎంబివికెలో 15.4. 2022 సాయంత్రం 6 గం . లకు 

Event contact
Name
Email
Phone
Organisation సిపిఎం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కమిటీ
Organisation Details