కొవ్వాడలో అణువిద్యుత్‌ కేంద్రం ప్రతిపాదనను కేంద్ర ప్రభుత్వం వెనక్కు తీసుకోవాలి.