ఆగస్టు 15న యావజ్జీవ ఖైదీల విడుదలకు ఎంపిక ప్రక్రియ చేపట్టాలని కోరుతూ