కొవ్వాడ అణు విద్యుత్‌ కేంద్ర ప్రతిపాదన ఉపసంహరించుకోవాలి