కనీసం 27 శాతం ఫిట్‌మెంట్‌తో పి.ఆర్‌.సి అమలు జరిపేందుకు ముఖ్యమంత్రి పునరాలోచించాలి