రాజధాని 29 గ్రామాలను ఒకే స్థానిక సంస్థ కింద ఉంచాలి