డిల్లి చుట్టూ ప్రదక్షణాలు చేస్తే హక్కులు సాధించుకోలేమని