పోలవరం నిర్వాసితుల పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిని ఖండించండి